Gigantisk svineindustri

Et af Danmarks største svineindustrier planlægges opført på Vinderuphøjvej 1, 4171 Glumsø.


Størrelse: 9482 m2 svarende til to fodboldbaner i forlængelse af hinanden.

Dertil planlægges opførelse af otte fodersiloer på 9,3 meters højde samt yderligere to meget store gylletanke foruden den, der allerede ligger på adressen.


Anlægget er beregnet til at producere ca. 45.000 slagtesvin årligt, og produktionen er estimeret til at udlede 9,5 tons kvælstof årligt, hvilket er en meget stor udledning i et beboet landzoneområde.


Anlægget vil medføre en kraftig forøgelse af tung transport i området, der har et lille vejnet. Konsekvenser 

Sundhedsskadelige virkninger

Udledninger fra store produktionsanlæg kan medføre åndedrætsbesvær og luftvejsproblemer, hovedpine og diarre hos naboerne.


Gener som lugt, skadedyr, støj og lys 


Belastning af natur og miljø

Udledningen af 9,5 tons kvælstof vil belaste miljøet i området fx i form af forringet biodiversitet samt forøget vækst af alger og mos.


Forringelse af områdets herlighedsværdi

Det smukke åbne landskab omkring Vinderuphøjvej ned mod mose og skov vil blive domineret af det kolossale produktionsanlæg, og generelt vil hele området blive mindre attraktivt.


Tung transport i området

Vinderupvej vil blive markant farligere at færdes på som blød trafikant. Hertil kommer larm fra transporterne.


Risiko for forurening af vandhuller, åløb og grundvand


Faldende ejendomsværdier på 20-30%

med økonomisk belastning til følge for beboerne i området.